Dava ve icra takibi dışındaki işlerin takibi sırasında avukatın haksız azli- vekalet ücreti sorunsalı
2020-06-08

Dava ve icra takibi dışındaki işlerin takibi sırasında avukatın haksız azli- vekalet ücreti sorunsalı

 Dava ve icra takibi dışındaki işlerin takibi sırasında avukatın haksız azli- vekalet ücreti sorunsalı

 

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14164
Karar No:2017/2530
K. Tarihi:


MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar, davalının, terör zararlarının tazmini için ilgili komisyondan tazminat alınması hususunda kendilerine vekalet verdiğini, işlemler devam ederken davalı tarafından haksız azledildiklerini ileri sürerek vekalet ücretinin tahsili için başlattıkları takibe vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile, takibin devamına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacılar eldeki davaları ile, terör zararlarının tazmini için idari işlemleri davalı adına vekaleten yürütürken haksız azledilmeleri nedeni ile alamadıkları vekalet ücretinin tahsili için başlattıkları takibe vaki itirazın iptali isteminde bulunmuşlardır. Davalı, azlin haklı olduğunu kaldı ki vekaleten yürütülen işlemlerin bir dava olmayıp iadri bir işleme ilişkin iş takibi olduğunu bu nedenle tazminat miktarı üzerinden nispi vekalet ücreti hesaplanamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, ilgili komisyonca belirlenen tazminat miktarı üzerinden nispi vkalet ücreti hesaplanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamında azlin haksız olduğu sabittir. Nevar ki, Davacılar tarafından davalı adına vekaleten yürütülen iş bir dava veya takip değildir. Davacılarca vekaleten yürütülen iş ancak İş Takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebilir. Öyleyse, Mahkemece azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret dikkate alınarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, belirtilen bu husus dikkate alınmaksızın yazılı gerekçe ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bente açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına bozulmasına, BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Haberimizi Paylaşın