Avukat Web Sitesi
İcra ve İflas Hukuku
Sosyal Medyada Bizi Paylaşın
İcra ve İflas Hukuku


    Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ve haciz ve iflas  işlemleri,
    Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi,
    Uluslararası müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması ,
    Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması,
    Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi,
    Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi,
    İflasın ertelenmesi davalarının tesisi,
    Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma,
    İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması,
    İlamsız takiplerin başlatılması,  itirazın iptali davalarının ikamesi,
    Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması,
    Haczin kaldırılması işlemleri,
    Kredi sözleşmelerine dayanan ilamsız takip işlemleri.

Copyright © 2017. Bu internet sitesi ve sitede bulunan metinler ve görseller bligilendirme amaçlıdır.